textile Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
81 hghorbani h.ghorbani@tx.iut.ac.ir hassan ghorbani Msc 0
82 kghorbani k.ghorbani@tx.iut.ac.ir kazem ghorbani beynekalaye Msc 0
83 zkazemi z.kazemi@tx.iut.ac.ir zeinab kazemi Msc 0
84 mkeramati m.keramati@tx.iut.ac.ir mina keramati Msc 0
85 fkarimpoor f.karimpoor@tx.iut.ac.ir fatemeh karimpoor Msc 0
86 alikarimi ali.karimi@tx.iut.ac.ir ali karimi dezaki Msc 0
87 skalantari s.kalantaridehaghi@tx.iut.ac.ir somaye kalantari dehaghi Msc 0
88 mkalantari m.kalantaridehaghi@tx.iut.ac.ir MOZHGAN KALANTARI DEHAGHI Msc 0
89 rkalani r.kalani@tx.iut.ac.ir ramin kalani Msc 0
90 pkouchnejad p.kouchnejad@tx.iut.ac.ir Parham Kouchnejad Peydeh Msc 0
91 blabaf b.labaf@tx.iut.ac.ir bahare labaf Msc 0
92 hassanmohammadi hassan.mohammadi@tx.iut.ac.ir hassan mohammadi Msc 0
93 haniehmohammadi hanieh.mohammadi@tx.iut.ac.ir Hanieh Mohammadi Msc 0
94 amahmudi a.mahmudi@tx.iut.ac.ir abolfazl mahmudi gevari Msc 0
95 rmasaeli r.masaeli@tx.iut.ac.ir reyhane masaeli Msc 0
96 fmashhadimeyghani f.mashhadimeyghani@tx.iut.ac.ir fariba mashhadimeyghani Msc 0
97 mmostafavi m.mostafavi@tx.iut.ac.ir mohamad mostafavi Msc 0
98 zmasomi z.masomi@tx.iut.ac.ir zahra masomi Msc 0
99 zmoghareabed z.moghareabed@tx.iut.ac.ir zahra moghareabed Msc 0
100 hmalek h.malek@tx.iut.ac.ir SEYED HOSSEIN MALEK Msc 0